GDPR


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľ

Adrián Kubáni, Twini-mini.sk so sídlom SNP 596/4, 029 01 Námestovo, IČO: 41356811, DIČ: 1021515847
 

Aké osobné údaje spracovávame

Pri vytvorení konta

Jedinými povinnými údajmi sú Vaše meno a e-mailová adresa. Môžete nám však poskytnúť aj ďalšie nepovinné osobné údaje ako je poštová adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt.

V prípade prihlásenia cez Vaše konto na sociálnej sieti Facebook nám sociálna sieť poskytne údaje ako sú Vaše meno a e-mailová adresa. Zdieľanie týchto údajov medzi našou stránkou a socialnou sieťou môžete kedykoľvek ukončiť v správe vášho profilu alebo v správe vášho konta na našich stránkach.

Pri výtvorení objednávky

Prí nákupe od vás požadujeme osobné údaje potrebné na vybavenie vašej objednávky ako je meno, e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa a telefonický kontakt.

Pri využívaní služieb stránky

Pri využívani našej stránky ziskavame informácie o tom, aku ju využivate, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na našich stránkach vyhľadávate, aké podstránky navštevejete, kedy a ako sa na naše stránky prihlasujete. 

Získavame tiež údaje o zariadeniach, ktoré využívate na pristupovanie k našim stránkam, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, informáciu z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite a informácie z cookies a podobných nástrojov.


 

Na čo osobné údaje využívame

Poskytovanie služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami, napríklad na vybavenie vašej objednávky. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie oznámení súvisiacich s poskytovaním našich služieb, alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, alebo nás požiadate o zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete alebo vrátite dodaný tovar.

 

Zlepšenie našich služieb a marketing

Údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať, a aby sme vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je tým pre vás relevantný.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.


 

Právne základy

Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta, ale aj v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.

Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách môžete ovládať vo vašom konte.

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.


 

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ak ste si pri objednávke nezvolili spôsob doručenia "Osobný odber" alebo "Elektronicky". 

Z právnych dôvodov

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.


 

Ako vaše údaje chránime

Nepoužívame opensource riešenia, ktoré spravidla obsahujú najviac zadných vrátok. Vaše dáta sú všade kde to je technický možné šifrované. Server je náš vlastný a nie je zdielany s dalšou spoločnostou. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. 


 

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné, aby sme vedeli konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené, uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách "Na čo osobné údaje využívame" a "Komu údaje sprístupňujeme", uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.


 

Vaše práva ako dotknutých osôb

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Právo na prístup k svojim osobným údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho konta v časti „Osobné údaje“ alebo nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

·         údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali

·         odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ

·         namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu

·         osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

·         ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov

·         spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov, žiadať obmedzenie ich spracúvania

·         už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

·         v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich aizovanými prostriedkami, poskytneme vám ich v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak tomu nebudú brániť technické, alebo zákonné prekážky.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.


 

Ako môžete svoje práva uplatniť

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov, alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@twini-mini.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Adrián Kubáni,

Twini-mini.sk

SNP 596/4,

029 01 Námestovo

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.


 

Copyright

Všetky materiály publikované na internetovej stránke www.twini-mini.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetovej stránke www.twini-mini.sk uvedené, informácie o nich a ich vyzobrazenie, môžu byť chránené dalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť internetovej stránky www.twini-mini.sk  (zvlášť popisy, obrázky a vyzobrazenia alebo ďalšie dokumentové časti predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv. 

Spoločnosť Twini-mini.sk  upozorňuje, že informácie na stránke www.twini-mini.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Twini-mini.sk  môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť Twini-mini.sk   nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných internetových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Spoločnosť Twini-mini.sk  neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na stránke www.twini-mini.sk, pokiaľ je to pri takých výrobkoch a službách výslovne uvedené. 
Informácie uvedené na stránke
www.twini-mini.sk spoločnosti Twini-mini.sk  nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti Euroline computer s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.